سیرواویج


سیرواویج گیلانی؛ یک غذای ساده برای شام

/sirvavig-gilan

اگر گیاه‌خوار هستید یک خبر خوب برایتان داریم. سیرواویج یک غذای بدون گوشت است. هر چند وجود تخم مرغ فرصت خوردنش را از وگان‌های عزیز می‌گیرد.