غذای ژاپنی


چگونه سوشی درست کنیم؟

/how-to-cook-sushi

در ابتدا دو نوع سبزیجات و یک نوع  ماهی را انتخاب کنید. هویج و خیار گزینه‌های خوبی هستند و بعد هر نوع گوشت ماهی را که دوست دارید در نظر بگیرید. همچنین مقداری علف دریایی خشک‌شده بنام نوری و برنج خام تهیه کنید.