پیتزا در ماکروفر


پیتزا با نان تافتون؛ یک ایده برای پخت پیتزا در ماکروفر

/pizza-with-thin-bread

در درست کردن پیتزا با نان تافتون، باید دقت کنید که این پیتزا بسیار نازک است و نباید با انبوهی مواد آن را پر کرد. دلیلش هم ساده است. چون نان تافتون ضخامت کمی دارد و اگر مواد روی پیتزا زیاد باشد، ممکن است موقع خوردن دردسرهایی ایجاد کند یا نتوانید آن را راحت بلند کنید.حالا با در نظر گرفتن همه این موارد برویم سراغ درست کردن پیتزایمان با نان تافتون و ماکروفر.ابتدا نان تافتون را کمی بیرون از بسته‌بندی قرار دهید تا نسبتا خشک شود.